www.radio-antik.de ( retour zur Homepage)

 Halbleiter, Transistoren, Dioden, IC

 Germanium Dioden
 TKD GSD 4/12, 5/2, 5/6, 5/40, 15/20 2.-€
 Valvo OY 3, OY 4, Siemens 232 2.-€
 OA 50, OA 55, OA 81, OY 150, OA160, OA172, OA 174 2.-€
 OA 90 2.-€
 AA113, AA143, AA118 2.-€
 AA113 2.-€
 AA117 2.-€
 AA118 2.-€
 AA133 2.-€
 AA138 2.-€
 Silizium Dioden
 BA 103 2.-€
 DDR-Ostblock Transistoren
 SFT 323   3.-€   
 GS 109 B   3.-€   
 GS 109 C   3.-€   
 GS 111 D   3.-€   
 GC 116 B   3.-€   
 TT 30= GC 123   3.-€   
 GC 123   3.-€   
 GC 301 D   3.-€   
 GC 301 B   3.-€   
 GF 105   3.-€   
 SS 218 D   3.-€   
 SC 207 E   3.-€   
 SF 215 D   3.-€   
 SF 216 D   3.-€   
 SF 131 D   3.-€   
 SF 122 D   3.-€   
 SF 128 C   3.-€   
 SF 128 D   3.-€   
 SF 128 E   3.-€   
 SF 235   3.-€   
 SF 237   3.-€   
 KF 517   3.-€   
 KF 517 A   3.-€   
 KF 517 B   3.-€   
 KFY 18   3.-€   
 KT 326   3.-€   
 KT 3107 E   3.-€   
 SMY 51   3.-€   
 SMY 52   3.-€   
 U 165 D   3.-€   
 SM 104   3.-€   
 KP 303 D   3.-€   
 GD 180 C Leistungstransistor   5.-€   
 GD 243 C Leistungstransistor   5.-€   
 KD 503 Tesla Leistungstransistor   5.-€   
 KU 607 Leistungstransistor Testla, 20 Stück vorhanden, Stück, T1   5.-€   
 Germanium Leistungs-Transistoren, Endstufen-Transistoren
 2 N 2063 A, ITT, Germanium Endstufentransistor  12.-€   
 AC 116 K   5.-€   
 AC 124 K   5.-€   
 AC 128 K   5.-€   
 AC 128K/AC 176K, ausgesuchtes Paar 14.-€   
 AC 153 K   5.-€   
 AC 175 K   5.-€   
 AC 175K/AC 175K, Telefunken, ausgesuchtes Paar 14.-€   
 AC 187K   5.-€   
 AC 188 K   5.-€   
 AC 187K/AC 188 K, komplementär Pärchen, 12.-€   
 AD 130, Siemens, 3 Stück vorhanden, Stück, T4 10.-€   
 AD 131, Siemens, 1 Stück vorhanden, Stück, T4 10.-€   
 AD 132, Siemens, 1 Stück vorhanden, Stück, T4 10.-€   
 AD 133, Siemens, 6 Stück vorhanden, Stück, T4 10.-€   
 AD 139, Valvo, 14 Stück vorhanden, Stück, T5  8.-€   
 AD 142, Ates, 2 Stück vorhanden, Stück, T4 10.-€   
 AD 148, Siemens, 14 Stück vorhanden, Stück, T5  8.-€   
 AD 149, 4 Stück vorhanden, Stück, T4 10.-€   
 AD 150, Siemens, 11 Stück vorhanden, Stück, T4 10.-€   
 AD 152, Telefunken, 20 Stück vorhanden, Stück, T5  8.-€   
 AD 155, Telefunken, 12 Stück vorhanden, Stück, T5  8.-€   
 AD 157 10.-€   
 AD 161/ AD 162, Valvo, komplementär Pärchen, K6 12.-€   
 AD 161, Siemens, 20 Stück vorhanden, Stück, T5  8.-€   
 AD 162, Telefunken, Siemens, 16 Stück vorhanden, Stück, T5  8.-€   
 AD 164, Telefunken, 3 Stück vorhanden, Stück, T5  8.-€   
 AD 165, Telefunken, 2 Stück vorhanden, Stück, T5  8.-€   
 AD 167, Siemens, 2 Stück vorhanden, Stück, T5 10.-€   
 AU 103, 8 Stück vorhanden, Stück 10.-€   
 AU 106, Ates, 3 Stück vorhanden, Stück, T4 10.-€   
 AU 206, Ates, 10 Stück vorhanden, Stück 10.-€   
 AU 213, Ates, 10 Stück vorhanden, Stück 10.-€   
 AY 102, Ates, 3 Stück vorhanden, Stück, T5 10.-€   
 AL, 4 Stück vorhanden, Stück   8.-€   
 AL 103, Ates, 6 Stück vorhanden, Stück, T5  10.-€   
 AL 112, Ates, 5 Stück vorhanden, Stück, T4   8.-€   
 AL 113, Ates, 10 Stück vorhanden, Stück, T4   8.-€   
 TF 130, Siemens, 2 Stück vorhanden, Stück   10.-€     
 TF 78, Siemens, 1 Stück vorhanden, Stück, T6     8.-€     
 TF 78/60, Siemens, 5 Stück vorhanden, Stück, T6     8.-€     
 TF 70/30 Siemens 10.-€
 TF 77/30 Siemens 10.-€
 TF 78/30 Siemens 10.-€
 OC 26, Tungsram, 5 Stück vorhanden, Stück, T4 10.-€
 OC 29, Valvo, 3 Stück vorhanden, Stück, T5 10.-€
 OC 30, Valvo, 5 Stück vorhanden, Stück, T5 10.-€
 OC 602 mit Kühlfahne, Telefunken 10.-€
 Germanium  NF-Transistoren
 TKD GFT + 22/6, 27/8, 31/15, 32/15, 34/8, 3.-€
 AC 117 5.-€
 AC 121 5.-€
 AC 122 5.-€
 AC 125 5.-€
 AC 126 5.-€
 AC 127 5.-€
 AC 128 5.-€
 AC 132 5.-€
 AC 151 5.-€
 AC 160 5.-€
 AC 161 5.-€
 AC 163 5.-€
 AC 192 5.-€
 AC 127 5.-€
 NF 5 5.-€
 HF 1 5.-€
 OC 43 8.-€
 OC 45 8.-€
 OC 71, OC 79 5.-€
 OC 72 8.-€
 OC 76 5.-€
 OC 304-1 5.-€
 OC 304a 5.-€
 OC 305 5.-€
 OC 307 III, OC 603 5.-€
 ASY 56 ITT 8.-€
 Germanium  HF-Transistoren
 AF 101, Telefunken 5.-€
 AF 102 5.-€
 AF 106 5.-€
 AF 109 5.-€
 AF 115 9.-€
 AF 118 9.-€
 AF 121 5.-€
 AF 124 5.-€
 AF 126 5.-€
 AF 139 5.-€
 AF 142 5.-€
 AF 143 5.-€
 AF 146 5.-€
 AF 147 5.-€
 AF 148 5.-€
 AF 150 5.-€
 AF 202 5.-€
 AFY 16 5.-€
 AF 251 5.-€
 Japan Transistoren
 2 S 53 5.-€
 2 S 54 5.-€
 2 SA 12 5.-€
 2 SB 33 5.-€
 2 SB 161 5.-€
 2 SB 415 5.-€
 2 SB 492 5.-€
 2 SB 407 Leistung 8.-€
 Silizium Leistungs-Transistoren, Endstufen-Transistoren
 BD 111, SGS, 8 Stück vorhanden, Stück   5.-€    
 BD 130 Y, Siemens, 1 Stück vorhanden, Stück   5.-€    
 2 N 3055, Ates, 8 Stück vorhanden, Stück   5.-€    
 2 N 3055, Siemens, 28 Stück vorhanden, Stück   5.-€    
 2 N 2061 A, 1 Stück vorhanden, Stück 5.-€  
 2 N 2063 A, ITT, 8 Stück vorhanden, Stück  8.-€   
 2 SB 407, Sanyo, 3 Stück vorhanden, Stück  8.-€   
 GO 857, RCA, 1 Stück vorhanden, Stück 5.-€  
 16299, RCA, 1 Stück vorhanden, Stück 5.-€  
 16561 RCA, 2 Stück vorhanden, Stück 5.-€  
 BDY 81 B= Tip 29 5.-€
 BDY 83 B= Tip 30 5.-€
 BD 106, ITT, 6 Stück vorhanden, Stück 5.-€
 BD 124, 3 Stück vorhanden, Stück 5.-€
 BD 124 8.-€
 BD 130 Y Siemens 10.-€   
 BD 162 8.-€
 BD 163 8.-€
 BD 191 8.-€
 BD 193 8.-€
 BDX 10 = 2 N 3055, Ates, 2 Stück vorhanden, Stück 5.-€
 BU 105, 5 Stück vorhanden, Stück 8.-€
 BU 108, 10 Stück vorhanden, Stück 8.-€
 BU 110 8.-€
 BU 126, Britain, 1 Stück vorhanden, Stück 8.-€
 BU 205, 5 Stück vorhanden, Stück 8.-€
 BU 208, Telefunken, 12 Stück vorhanden, Stück 8.-€
 BU 256, Telefunken, 4 Stück vorhanden, Stück 8.-€
 BD 458, 12 Stück vorhanden, Stück 8.-€
 BU 500, Britain, 4 Stück vorhanden, Stück 8.-€
 BU 500, 8.-€
 BU 526 8.-€
 BD 546 8.-€
 BU 546, Telefunken, 4 Stück vorhanden, Stück 8.-€
 BY 118, 6 Stück vorhanden, Stück 5.-€
 TAG 3-600, 1 Stück vorhanden, Stück 5.-€
 Silizium HF-Transistoren
 BF 257 = BF 177 3.-€
 BF 258 = BF 178 3.-€
 BF 259 = BF 179 3.-€
 BF 422, Stück, T1 2.-€
 Silizium NF-Transistoren
 BC 237 A, Stück, T1 2.-€
 BC 237 C, Stück, T1 2.-€
 BC 238 B, Stück, T1 2.-€
 BC 237 C, Stück, T1 2.-€
 BC 337, Stück, T1 2.-€
 BC 547, Stück, T1 2.-€
 BC 548 C, Stück, T1 2.-€
 BC 549 C, Stück, T1 2.-€
 BC 557 B, Stück, T1 2.-€
 BC 558 C, Stück, T1 2.-€
 BS 170 C, Stück, T1 2.-€
 BC 237 C, Stück, T1 2.-€
 BC 440 2.-€
 BC 441 2.-€
 BC 460 2.-€
 BC 441 2.-€
 Zenerdiode
 ZX 15, ITT, T5 3.-€
 Integrierte Schaltungen, digital
*Cristiani Prüfplatte IC Dual Inline 14, E1  8.-€  
 SN 72709 Texas Instruments, T5 5.-€
 SN 7400 , T5 5.-€
 SN 7402 Texas Instruments, T5 5.-€
 SN 7406 Texas Instruments, T5 5.-€
 SN 7442 Texas Instruments, T5 5.-€
 SN 7445 Texas Instruments, T5 5.-€
 SN 7447 Texas Instruments, T5 5.-€
 SN 7448 Texas Instruments, T5 5.-€
 SN 7472 Texas Instruments, T5 5.-€
 SN 74190 Texas Instruments, T5 5.-€
 SN 74196 Texas Instruments, T5 5.-€
 SN 76502 Texas Instruments, T5 5.-€
 Integrierte Schaltungen, analog
 CA 3140 RCA, T5 5.-€
 CD 4013/CM 4013 RCA, T5 5.-€
 CM 4029, T5 5.-€
 L 123 10 pol Rund, T5 5.-€
 L 714, CA 3000 RCA 10 pol Rund, T5 5.-€
 LM 723 RCA 14 pol DIL, T5 5.-€
 LM 710 8pol rund, T5 5.-€
 MC 1710 14 pol DIL, T5 5.-€
 NE 5205 N 8 pol DIL, T5 5.-€
 TBA 325, T5 5.-€
 TBA 641 A 12/ B12, Endstufen-IC für IC 4000 Serie, Stück, neu, K8    12.-€       
 TBA 820, Endstufen-IC , Stück, neu, K8    5 .-€      
 optische Anzeigen
 TG 346 T, 7 Segment grün 5.-€
 TG 346 T, 7 Segment rot 5.-€
 TG 368, 7 Segment weiss 5.-€
 TG 369, 7 Segment weiss 5.-€
 MAN 72 A 918 06, 7 Segment rot 5.-€
 TG 346 T7 Segment grün 5.-€
 Optokoppler
 P 621 5.-€
 TLP 631 5.-€
 TLP 651 5.-€
 TLP 731 5.-€
 TLP 732 5.-€
 TLP 751 5.-€
 Leuchtdioden
 TLSG 126 rot 3.-€
 TLSG 205 grün 3.-€
 TLSG 208 weiss 3.-€
 TLN 105 B, weiss 3.-€
 TLN 115 A, weiss 3.-€
 TPS 706, weiss 3.-€
 IR Sendediode 5.-€
 IR Empfängerdiode 5.-€